نظریه نور ! نور ذره است یا موج؟

نظریه نور

نظریه نور ! نور ذره است یا موج؟

مقدمه ای برای نظریه نور

از گذشته همواره بحث های مبنی بر نور و روشنایی مصنوعی در میان بوده است. به همین علت دانشمندان زیادی در طول تاریخ برای کشف ماهیت نور بر آن شده اند تا نتایج تحقیقات خود را با عنوان امروزی نظریه نور منتشر سازند که در این مقاله به طور مختصر به آنها پرداخته ایم.


برای مطالعه بیشتر: تاریخچه نور و روشنایی مصنوعی


در جوامع امروزى، روشنایی یكی از عوامل فیزیكی مهم در فضاهاى مسكونی، ادارى و محیط هاى صنعتی است که از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. تجربه و تحقیقات نشان داده است در صورتی كه یك سیستم روشنایی به خوبی طراحی و اجرا شود، می تواند بر زندگی روزمره اثر مفیدی داشته باشد و همچنین كارایی و بهبود كیفیت محصول تولیدى را نیز افزایش دهد. از طرف دیگر موضوع روشنایی از جنبه هاى مختلف بهداشتی، اقتصادى، ایمنی و زیبایی نیز داراى اهمیت به سزایی است. روشنایی با مقدارى مناسب و كیفیت مطلوب می‌تواند از خستگی چشم و عوارض ناشی از آن جلوگیرى كند و در ضمن هزینۀ برق مصرفی را كاهش دهد. علاوه بر موارد اشاره شده، اگر چیدمان و آرایش چراغ ها و انتخاب لامپ مناسب و بر پایه بهینه سازى سیستم روشنایی باشد، می توان از اتلاف و اسراف انرژى نیز جلوگیرى نمود.
بر پایۀ توضیحات ارائه شده می توان به این نتیجه گیرى نسبی رسید كه در محاسبات روشنایی لازم است به عوامل گوناگون آن توجه شود.

تعریف و ماهیت نور

از گذشته این سؤالات كه:
نور چیست؟ په ماهیتی دارد؟ و چگونه به وجود می آید؟
ذهن بسیارى از دانشمندان را به خود مشغول نموده که در نتیجه هر یك از دانشمندان به نام با تعابیر متفاوتی نظریه نور را بیان کرده اند.
تاكنون نظریه هاى مختلفی دربار نور مطرح شده است كه به اختصار آن ها را بیان می كنیم:

۱ – نظریۀ ذره اى نور:

توسط نیوتن بیان شده است و طبق این نظریه نور ، انرژى های نور به صورت ذرات پرتاب می شوند و در جهت یك خط مستقیم به چشم برخورد می كنند، كه به تحریك بینایی ما و در نتیجه دیده شدن نور منجر می گردد.

نظر نور نیوتن - نظریه ذره ای نور

۲- نظریۀ موجی:

توسط دانشمند هلندى به نام هویگنس مطرح شد و طبق آن، انرژى نورانی به صورت امواج انتشار می یابد (شبیه انداختن یك سنگ روى سطح آب) و این امواج با تحریك اعصاب بینایی احساس نور را در ما ایجاد می كنند.

نظریه موجی نور

۳ – نظریۀ كوانتومی:

توسط دانشمند آلمانی به نام پلانك بیان گردید كه صورت جدیدى از نظریۀ ذره اى نور است و طبق آن پخش و جذب انرژى نورانی به وسیلۀ ذراتی به نام فوتون صورت می گیرد كه در هر فركانسی انرژى مشخصی دارد و مضرب صحیحی از عدد ثابتی به نام ثابت پلانك است.

نظریه پلانگ

۴- نظریه نور تلفیقی ذره اى موجی:

این نظریه توسط دانشمندان فرانسوى و آلمانی پیشنهاد گردید. نظریه هاى پیشین هر كدام پاسخ گوى برخی پدیده ها بودند بنابراین رد آن ها صحیح نبود. بر اساس این نظری نور در برخی موارد از خود خاصیت ذره اى و در برخی موارد از خود خاصیت موجی دارد. مثلاً زمانی كه نور و از یك روزنۀ ریز عبور كند به صورت موج پخش می شود و…

از مقایسه نظریه های ارائه شده می توان دریافت که ماهیت نور بر دو اصل فوتونی بودن ذرات نور یا موجی بودن نور استوار است.


You've just added this product to the cart:

fa_IRPersian
fa_IRPersian